„Interdyscyplinarne badania nad poprawą efektywności energetycznej oraz zwiększeniem udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym polskiego rolnictwa”

Wieloletnia działalność Lidera oraz Członków Konsorcjum, a także nieustające zainteresowanie, przede wszystkim Zakładu Doświadczalnego Instytutu Zootechniki Państwowego Instytutu Badawczego im. Prof. Mieczysława Czai Grodziec Śląski Sp. z o.o. oraz Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego, zagadnieniami energooszczędności oraz odnawialnych źródeł energii i ich zastosowania w gospodarstwach rolnych oraz zakładach przetwórstwa żywności, a także zwrócenie uwagi na zachodzące zmiany klimatyczne, rzutujące na jakość powstającej produkcji rolnej oraz zwiększenie ryzyka z nią związanego, doprowadziło w efekcie do powołania przez Zakład Konsorcjum naukowo-przemysłowego o nazwie „Polskie technologie dla efektywności energetycznej rolnictwa”, zadaniem którego będzie zrealizowanie projektu badawczego w ramach Programu BIOSTRATEG.

Ze względu na wybitnie prorynkowy charakter prowadzonych badań, zidentyfikowano cztery cele badawcze, prowadzone równolegle, w ramach których podmioty konsorcjum zdobędą wiedzę w zakresie problematyki projektu oraz pozwolą rozwinąć innowacyjne, energooszczędne technologie i urządzenia, oraz jeden (piąty) cel związany z przygotowaniami do wdrożenia wyników otrzymanych w fazie badawczej.

Projekt przewiduje osiągnięcie następujących celów:

  • w ramach WP-1, stworzenie projektu łatwo wdrażalnego, energooszczędnego, ekonomicznie uzasadnionego, opartego na odnawialnych źródłach energii budynku inwentarskiego.
  • w ramach WP-2, stworzenie bazy wiedzy, algorytmów oraz programu komputerowego integrującego wiedzę na temat substratów, zagospodarowania masy pofermentacyjnej oraz umożliwiającego kompleksowe zarządzanie i optymalizację procesów zachodzących w gospodarstwie rolnym, ze szczególnym uwzględnieniem procesów energetycznych.
  • w ramach WP-3, stworzenie szeregu (czterech) technologii z zakresu energetyki biogazowej maksymalizujących użyteczność ekologiczną, energetyczną oraz ekonomiczną instalacji.
  • w ramach WP-4, opracowanie metod oraz narzędzia doglebowej aplikacji odwodnionego pofermentu.
  • w ramach WP5 jest przygotowanie planu wdrożenia wyników prac badawczych do realnej gospodarki i upowszechnianie nowoczesnych, innowacyjnych i opłacalnych rozwiązań energooszczędnych w polskich gospodarstwach rolnych.

Całość projektu badawczego wieńczą działania upowszechnieniowe związane z popularyzowaniem wiedzy poprzez publikacje naukowe (monografie oraz artykuły naukowe) czy organizację konferencji naukowych. Co istotne dla spełnienia celów programu BIOSTRATEG, duży nacisk położono na zaplanowanie działań mających na celu przygotowanie do wdrożenia osiągniętych rezultatów realizacji Projektu.

Działania te obejmą organizację specjalistycznych szkoleń dla firm potencjalnie zainteresowanych wdrożeniem, prawdopodobnie realizowane przy pomocy regionalnych Ośrodków Doradztwa Rolniczego, które ułatwią dotarcie do grupy docelowej, a także opracowanie instrukcji wdrożeniowych dla powstałych w ramach projektu urządzeń i technologii. Działania przygotowujące do wdrożenia polegać będą także na dokładnym określeniu ekonomicznej efektywności proponowanych rozwiązań (co będzie możliwe po wejściu w życie Ustawy o odnawialnych źródłach energii), promocji oraz organizacji szkoleń wizualizujących korzyści oraz efekty zastosowania rezultatów projektu w życiu gospodarczym.

Realizacja projektu przyczyni się do realizacji zapisów wielu umów i strategii międzynarodowych, w tym „Protokołu z Kioto”, zawartego w 1997 roku, na mocy którego kraje, które zdecydowały się na jego ratyfikację, zobowiązały się do redukcji własnych emisji dwutlenku węgla, metanu, tlenku azotu, HFC i PFC – gazów powodujących efekt cieplarniany. Projekt ma również pozytywny wpływ na cele pakietu klimatyczno-energetycznego Unii Europejskiej.