Lider Konsorcjum

Prof. dr hab. inż. Karol Węglarzy

Profesor Karol Węglarzy urodził się 13 listopada 1941 r. w Cieszynie. W roku 1961 ukończył Technikum Ochrony Roślin w Cieszynie. Jest absolwentem Wydziału Rolnego o specjalizacji mechanizacja Wyższej Szkoły Rolniczej w Krakowie oraz Studium Podyplomowego w Instytucie Techniki Rolniczej WSR we Wrocławiu. Po ukończeniu studiów rozpoczął pracę jako stażysta, kierownik produkcji w deszczowni, a następnie Zastępca Dyrektora Państwowego Ośrodka Maszynowego w Ustroniu – Nierodzimiu. Przez kolejne 20 lat kierował Rolniczym Kombinatem Spółdzielczym w Goleszowie.

Dociekliwość i naukowa pasja, którą rozwinął na stażu w Szwajcarii, zaowocowała obroną dysertacji i uzyskaniem tytułu doktora nauk rolniczych na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie w styczniu 1980 r. Tytuł pracy: „Wpływ preparatu Evetsel i zwalczania nicieni żołądkowo – jelitowych na produkcyjność u owiec”. W tym samym roku został wybrany posłem do Sejmu.

W latach 1980–1985 działał aktywnie jako wiceprzewodniczący Komisji Prawa Spółdzielczego, w Komisjach: Rolnictwa oraz Obrony Narodowej. Od 1 sierpnia 1994 r. kieruje Zakładem Doświadczalnym Instytutu Zootechniki Państwowego Instytutu Badawczego w Grodźcu Śląskim. Jest Prezesem Zarządu ZD IZ PIB Grodziec Śląski Sp. z o.o. Zainteresowania naukowe i badawcze, zapoczątkowane w latach 70. XX w., dotyczą szkodliwego oddziaływania związków siarki, emitowanych przez przygraniczną Hutę Trzyniec na poziom selenu (Se) – pierwiastka śladowego w środowisku powietrza, gleby i wód gruntowych Ziemi Cieszyńskiej – na zdrowotność ludzi i zwierząt.

W ostatnich latach brał udział w realizacji licznych tematów badawczych. Rozprawa habilitacyjna pt. „Wpływ zawartości wybranych metali ciężkich w glebie na ich odkładanie w runi pastwiskowej oraz w produktach i tkankach wypasanych zwierząt”, została pozytywnie oceniona przez Radę Naukową Instytutu Zootechniki w lipcu 2006 r. W tym samym roku Prof. Węglarzy uzyskał stanowisko docenta nauk rolniczych, a rok później Dyrektor Instytutu Zootechniki powierzył mu kierownictwo Samodzielnej Placówki Badawczej, w której ogniskują się badania nad wykorzystaniem produktów ubocznych wytwarzania biopaliw w żywieniu różnych gatunków zwierząt. W wyborach samorządowych został wybrany w 2006 r. radnym Sejmiku Województwa Śląskiego, a w roku 2010 – na kolejną kadencję.

W roku 2009 został powołany na stanowisko profesora nadzwyczajnego na Wydziale Nauk o Materiałach i Środowisku Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. W dniu 1 kwietnia 2011 r. z rąk Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego otrzymał tytuł profesora nauk rolniczych. W jego bogatym dorobku naukowym, obejmującym 376 pozycji, znajduje się 205 recenzowanych oryginalnych prac twórczych, opublikowanych również w czasopismach o światowym zasięgu. Był promotorem trzech prac doktorskich, realizowanych w Instytucie Zootechniki PIB.

Jest członkiem licznych organizacji naukowych, komitetów organizacyjnych i rad, wśród których najważniejsze to: członek Rady Naukowej Instytutu Zootechniki PIB w Krakowie (od 2001 r.), członek (od 2000 r.) oraz wiceprzewodniczący Komisji Nauk Rolniczych Polskiej Akademii Nauk, Oddział w Katowicach, członek Ukraińskiej Akademii Nauk Rolniczych (od 2009 r.), członek Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego.

Został odznaczony Srebrnym oraz dwukrotnie Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżami Kawalerskim i Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Odznaką Zasłużony Pracownik Rolnictwa oraz dwukrotnie Odznaką Zasłużony dla Rolnictwa, Srebrną i Złotą Odznaką NOT, a także Złotą Odznaką za Wybitne Zasługi dla Uczelni (Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie).

Prof. dr hab. inż. Karol Węglarzy
tel: 33 815 40 26, fax. 33 815 43 12