Zadanie 5 „Przygotowanie do wdrożenia przygotowanych, innowacyjnych rozwiązań w zakresie odnawialnych źródeł energii oraz efektywności energetycznej”

ZD Grodziec

W ramach fazy przygotowania do wdrożenia prowadzono bieżącą aktualizację platformy edukacyjnej o materiały otrzymywane od pozostałych uczestników projektu. Zostały zorganizowane dwie konferencje naukowe:

1. „Innowacyjne biogazownie jako element nowoczesnego krajobrazu wiejskiego”, 3-4 października 2018 roku, Wisła, która podzielona została na dwa panele tematyczne. Panel pierwszy dedykowany został wynikom uzyskanym w ramach zadania 3 i 4 projektu, przez ZD Grodziec, ITP, WASKO, IUNG i PIMR, zaś panel drugi dotyczył środowiskowych, technologicznych i prawnych uwarunkowań dla biogazowni rolniczych w Polsce.

2. „Prezentacja wyników projektu BIOGAS&EE w zakresie zadania 1”, 28 marca 2019 r., Grodziec Śląski. W ramach tego seminarium prezentowane były wyniki uzyskane w wyniku realizacji zadania 1 przez trzy jednostki: ZD Grodziec, ITP oraz IMPIB.

W Jaworzu zostało utworzone „Centrum Edukacyjno-Szkoleniowe ZD Grodziec Śląski”, w ramach którego prowadzone będą warsztaty w zakresie nowoczesnego rolnictwa i odnawialnych źródeł energii. W związku z wynikami uzyskanymi w zmodernizowanych obiektach dla bydła, w celu poprawy nakładów pracy i energii zakupiony został nowoczesny wóz paszowy, którego użytkowania pozwoliło na ponad 50% oszczędności w zakresie zużycia paliwa i nakładów pracy pracownika. Została także wydana monografia „Rozwiązania technologiczne chowu drobiu”, która prezentuje wyniki uzyskane w ramach zadania 1.

WASKO

Do prowadzenia procesu gazowania oraz monitoringu i optymalizacji pracy biogazowni w Żorach zastosowane zostały urządzenia certyfikowane, na bieżąco kalibrowane, posiadające stosowne świadectwa homologacyjne tj. urządzenia: do pomiaru pH substratu, składu biogazu (koncentrator), stacjonarny metanomierz na bieżąco monitorujący gromadzący się i przepływający do jednostki kogeneracyjnej biogaz oraz kamera z funkcją termowizyjną dedykowany do biogazu licznik rotorowy marki Common. Optymalizacja polegała  zarówno na bieżącym dostosowywaniu  pracy biogazowni do optymalnych wyników produkcyjnych, ale także pracy nad jej zdalnym sterowaniem, czyli dostosowaniem instalacji do jak najbardziej autonomicznej i bezobsługowej pracy. Zadanie zakończyło się wytworzeniem opracowań, instrukcji instalacji, użytkowania i eksploatacji dla powstałych w ramach projektu rozwiązań.

ITP

W ramach zadania wykonano optymalizację: *węzła kogeneracji dla system transportu ciepła, *węzła odzysku ciepła wraz z usytuowaniem kogeneratora oraz  wymiennika ciepła, *wentylacji grawitacyjnej w kontenerze, *systemu mieszania substratu, *zbiornika biogazu, zbiornika pofermentu oraz systemu uruchamiania pochodni, *generatora pary, kompresora, osuszacza ziębniczego; ergonomię kontenera dla części automatyki i zbiornika operacyjnego.

IZ

Podejmowane działania dotyczyły szerokiej promocji projektu i jego efektów wraz z przedstawieniem możliwości ich wdrożenia podczas krajowych i międzynarodowych targów/wystaw branży rolniczej: Centralne Targi Rolnicze w Nadarzynie (1-3.02.2019), Międzynarodowe Targi FERMA Świń, Bydła i Drobiu w Łodzi (15-17.02.2019), Małopolskie Spotkanie Hodowców w Karniowicach (21.02.2019), Europejskie Forum Rolnicze w Jasionce (1-2.03.2019), Międzynarodowe Targi AGROTECH w Kielcach (15-17.03.2019). Targi te są odwiedzane przez kilkadziesiąt tysięcy zwiedzających, reprezentujących cały sektor rolniczy i okołorolniczy: hodowcy, doradcy, przedsiębiorcy, przedstawiciele szkół oraz uczelni, administracja samorządowa i rządowa, mieszkańcy obszarów wiejskich. Podczas w/w  wydarzeń pracownicy Instytutu na stoisku informacyjnym prezentowali informacje o projekcie zarówno podczas rozmów z odwiedzającymi stoisko jak i poprzez ulotki, baner informacyjny czy też przekazywali materiały informacyjne w wersjach elektronicznych. Dodatkowo pracownicy Instytutu uczestniczyli również w konferencjach i spotkaniach dotyczących m.in. wpływu hodowli zwierząt na środowisko, podczas których, zabierając głos w dyskusji przedstawiali również możliwości wdrożenia rozwiązań opracowanych w ramach projektu.

IUNG

W ramach realizacji zadania 5 została opublikowana jedna monografia naukowa wymieniona w tabeli G. Wielokrotnie prezentowano nowoczesne rozwiązania w zakresie wykorzystania pofermentu na cele nawozowe, co prowadziło do upowszechnienia efektów realizacji projektu BIOGAS&EE. Na konferencjach zarówno krajowych i zagranicznych, wymienionych w tabeli G2 przedstawiano doświadczania polowe oraz wyniki badań prowadzonych w IUNG-PIB w ramach projektu BIOGAS&EE. Znaczne grono naukowców oraz przedsiębiorców zajmujących się tematyką biogazu wykazało zainteresowanie dalszą współpracą i promocją tego typu założeń projektowych. Opracowano założenia instrukcji wdrożeniowej dotyczącej wykorzystania pofermentu na cele nawozowe. Na dotychczas odbytych konferencjach, seminariach, warsztatach, wykładach w ramach różnych wydarzeń naukowych kierowanych do innych grup społecznych, aniżeli naukowców (m.in.: Festiwal Nauki, Dni Pola, wykładów dla licealistów) były promowane korzyści oraz efekty zastosowania rezultatów projektu w życiu gospodarczym.

IMPIB

W ramach zadania prowadzono monitoring temperatury i wilgotności w budynku w którym zastosowano powłokę odbijającą promieniowanie słoneczne na pokryciu dachowym oraz farby termoizolacyjne na ścianach wewnętrznych i elewacji. W sposób ciągły rejestrowano temperaturę wewnątrz budynku, temperatury pokrycia dachowego, ścian zewnętrznych, elewacji oraz wilgotność na zewnętrz budynku i wewnątrz. Skuteczność odbijania promieniowania IR przez powłoki rejestrowano również periodycznie za pomocą kamery termowizyjnej. Uzyskane rezultaty przedstawiono w sporządzonym bilansie energetycznym modernizowanych budynków inwentarskich. Rezultaty wykonanych prac zaprezentowano w 2 publikacjach oraz w formie referatów i posterów na konferencjach naukowych.

PIMR

W ramach realizacji zadania 5 „Przygotowanie do wdrożenia przygotowanych, innowacyjnych rozwiązań w zakresie odnawialnych źródeł energii oraz efektywności energetycznej” Laboratorium Badawcze Maszyn Rolniczych Przemysłowego Instytutu Maszyn Rolniczych w Poznaniu przeprowadziło badania bezpieczeństwa i ergonomii użytkowania prototypu urządzenia do doglebowej aplikacji pofermentu. Badania przeprowadzono zgodnie z wymaganiami zawartymi w dyrektywie maszynowej 2006/42/WE, normach z nią zharmonizowanych oraz innych dokumentach normatywnych, wraz z zastosowaniem krajowych przepisów prawnych, zawartych w dziennikach ustaw. Zakres stosowanych norm obejmował zarówno normy dotyczące wymagań ogólnych dla maszyn i urządzeń rolniczych, jak i wymagań szczegółowych dla rozrzutników obornika i bron talerzowych oraz sposobu ich agregowania. W wyniku badań opracowane zostały raporty, zawierające weryfikację zasadniczych wymagań w odniesieniu do badanego obiektu. Ponadto, opracowana została dokumentacja oceny zgodności wraz z analizą ryzyka dla użytkownika prototypu urządzenia. Podczas badań prototypu urządzenia stwierdzono nieznaczne odstępstwa od wymagań, które mogą być usunięte na etapie wdrażania produktu. Przeprowadzone badania prototypu mogą stanowić podstawę do dalszego doskonalenia urządzenia, a dla potencjalnego producenta – do oznakowania urządzenia znakiem CE.

Zrealizowano zaplanowane działania w zakresie badań społecznych i gospodarczych zapotrzebowania na produkty.