Zadanie 2 „Opracowanie innowacyjnego, interaktywnego programu do edukacji w zakresie metod budowy i eksploatacji instalacji OZE”

W ramach realizacji zadania 2: „Opracowanie innowacyjnego, interaktywnego programu do edukacji w zakresie metod budowy i eksploatacji instalacji OZE” realizowane były zadania zmierzające do stworzenia bazy wiedzy, algorytmów i oprogramowania integrującego wiedzę o substratach, zarządzaniu substratem i zapewnienia kompleksowego zarządzania i optymalizacji procesów zachodzących w gospodarstwie, ze szczególnym uwzględnieniem procesów energetycznych.

W ramach celu cząstkowego nr 1 opracowano programy edukacyjne w zakresie odnawialnych źródeł energii. Częścią tego zadania było stworzenie strony internetowej projektu i Konsorcjum. Opracowana została internetowa Projektu i Konsorcjum. W ramach strony funkcjonuje „Wirtualny spacer po Agrobiogazowni”, który prezentuje wyniki uzyskane w ramach projektu.

Cel cząstkowy nr 2 został zrealizowany poprzez opracowanie wzorów matematycznych i zależności technologicznych, dzięki którym przygotowana została kompletna ścieżka obliczeniowa o nazwie „ścieżka nr 1 – Rodzaj i wielkość stada”. Stanowi ona pierwszy element funkcjonalny w zbudowanym programie komputerowym o nazwie Platforma Obliczeniowa Technologii Biogazu v.1.0.

Cel cząstkowy nr 3 został zrealizowany w formie ścieżek obliczeniowych 2-4, o nazwach „ścieżka nr 2 – Masa substratów”, „ścieżka nr 3 – Moc układu kogeneracyjnego”, „ścieżka nr 4 – Min/Max wartości energetycznych” programu komputerowego o nazwie Platforma Obliczeniowa Technologii Biogazu v1.0. Na bazie połączonych algorytmów arkuszy obliczeniowych.

W wyniki realizacji celów cząstkowych nr 4, 5 i 6 stworzono algoryty do modułów efektywności ekonomicznej i energetycznej biogazowni rolniczej. Przyjęto że program komputerowy będzie składał się z 3 zasadniczych modułów: baza surowcowa, produkcja biogazu, produkty. Moduł pomocniczy „baza magazynowa” posłuży do określenia ilości infrastruktury niezbędnej do magazynowania surowców do produkcji biogazu (zbiorniki na nawozy naturalne, silosy na kiszonkę itp.) w określonym czasie oraz gromadzenia osadu pofermentacyjnego. Moduł baza surowcowa zasilony będzie dodatkowo danymi dotyczącymi wydajności produkcji roślinnej (głównie plony) oraz ilością możliwych do uzyskania nawozów naturalnych w zależność od struktury stada i wielkości pogłowia. W modułach pomocniczych przedstawione będą również procesy zagospodarowania produktów procesu fermentacji metanowej (biogaz, osad pofermentacyjny). Horyzontalnie w programie oceniana będzie efektywność ekonomiczna i energetyczna produkcji biogazu.

W ramach celu cząstkowego nr 7 opracowano bank wiedzy związanej z budową i eksploatacją maszyn do zbierania biomasy stałej, pomocny w fazie tworzenia interaktywnego programu komputerowego do edukacji w zakresie budowy i eksploatacji instalacji OZE. Rozwój produkcji biomasy na cele grzewcze spowodował prowadzenie uprawy roślin wieloletnich, określanych jako rośliny energetyczne. W Polsce najpopularniejszymi roślinami uprawianymi do celów energetycznych są rośliny o dużym przyroście biomasy. Określono rodzaje i sposoby wyznaczania zasobów biomasy stałej w oparciu o istniejące modele do szacowania zasobów biomasy. Opracowano wytyczne do doboru środków technicznych do zbioru biomasy stałej.

W ramach celu cząstkowego nr 8 opracowano moduły/elementy systemu pozwalającego na eksploatację jednostek odnawialnych źródeł energii. System komunikuje się z zainstalowaną automatyką i umożliwia pozyskiwanie bieżących danych, dostęp do danych historycznych, przetworzonych i zagregowanych oraz sterowanie pracą biogazowni. Rozwiązanie cechuje się innowacyjnym podejściem do przetwarzania danych w sposób strumieniowy i utrwalania danych w bazach noSQL’owych. Obie zastosowane technologie cechują się dużą elastycznością  w zakresie skalowalności i posiadają cechy redundantne chroniące przed utratą danych.