Zadanie 1 „Niskoemisyjny i energooszczędny budynek inwentarski dla zrównoważonej gospodarki na terenach wiejskich

Celem cząstkowym nr 1 było opracowanie wytycznych i parametrów technicznych do projektu niskoemisyjnej obory, chlewni i kurnika, (w tym tuczarni, porodówki i odchowalni prosiąt i budynku dla brojlerów).  Opracowano metodykę badań i zgodnie z nią przedstawiono dane z istniejących budynków inwentarskich w zakresie emisyjności i energochłonności, obejmując wartości charakteryzujące obiekty: techniczne, technologiczne, ekonomiczne i jakościowe warunków środowiskowych (temperatury, wilgotności, stężenia szkodliwych gazów, oświetlenia). Wartości te stanowiły bazę do wyznaczenia pożądanych parametrów dla przyszłych zmodernizowanych obiektów inwentarskich. Ponadto w inwentaryzacji określono stan wejściowy budynków inwentarskich przeznaczonych do modernizacji: obory, owczarni z przeznaczeniem na indyczarnię oraz chlewni. Opracowano wytyczne i parametry techniczne, technologiczne i jakościowe, w tym  mikroklimatu, jakie należy osiągnąć, aby osiągnąć minimalizację emisyjności i energochłonności. Opracowano receptury pigmentowane, odbijające promieniowanie słoneczne kompozycji powłokowych na pokrycia dachowe oraz wytypowano dostępne w handlu farby termoizolacyjne na elewacje i ściany wewnętrzne, które zostały wykorzystane w pracach modernizacyjnych w budynkach obory i chlewni.

Cel cząstkowy nr 2 zakładał opracowanie projektów demonstracyjnych energooszczędnych i niskoemisyjnych budynków obory, chlewni i kurnika. Na podstawie przygotowanych dla celu cząstkowego nr 1 wytycznych do projektu opracowano założenia architektoniczno-budowlane dla projektu modernizacji istniejących budynków,  w tym obory dla krów zasuszonych,  owczarni z przeznaczeniem na indyczarnię oraz chlewni. Wytyczne te miały postać schematów technologiczno-funkcjonalnych tych budynków wraz z opisem zabiegów technologicznych, sposobów mechanizacji i automatyzacji czynności oraz elementów infrastruktury. Są to propozycje technologii utrzymania z mechanizacją i automatyzacją zabiegów doju i schładzania mleka, przygotowania i zadawania pasz, usuwania i magazynowania nawozów naturalnych oraz wytyczne do budowy płyt obornikowych oraz zbiorników na płynne odchody zwierzęce.

Cel cząstkowy nr 3 zakładał zrealizowanie wytycznych projektowych i wykonanie założonych prac modernizacyjnych trzech obiektów inwentarskich (dla bydła, drobiu i trzody chlewnej), które doprowadziły do powstania budynków niskoemisyjnych, efektywnych energetycznie i niskonakładowych. W obiektach Wykonano prace aplikacyjne powłok z wykorzystaniem nowych materiałów wykończeniowych na pokrycia dachu oraz ścian wewnętrznych, a także pomalowano elewacje obory (cel cząstkowy nr 3).W ramach  celu cząstkowego  nr 4 sporządzono końcowy bilans energetyczny. Wykorzystano do tego celu zakupione i zamontowane autorejestratory oraz kamerę termowizyjną. 

Cel cząstkowy nr 4  jakim było testowanie obiektów demonstracyjnych i elementów infrastruktury zrealizowano poprzez: analizę wielokryterialna rozwiązań technologicznych obór wolnostanowiskowych i chlewni z uwzględnieniem innowacyjnych rozwiązań w wyniku modernizacji, przygotowanie materiałów badawczych w tym rezultatów z badań obiektów zmodernizowanych w celu wykorzystania ich do bazy danych, w tym do publikacji monograficznych a także artykułów (publikacji). Zwrócono szczególną uwagę na efektywność produkcji (ekonomiczną i energetyczną) oraz ograniczania emisji gazów cieplarnianych (dwutlenku węgla) i gazów szkodliwych (amoniaku).