Gliwice, 16.01.2019 r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Wykonanie bilansu energetycznego niskoemisyjnych budynków inwentarskich

w ramach realizowanego projektu pn. Interdyscyplinarne badania nad poprawą efektywności energetycznej oraz zwiększeniem udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym polskiego rolnictwa”.

 

 • Określenie Zamawiającego:

Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników

Oddział Farb i Tworzyw

Chorzowska 50A, 44-100 Gliwice

Opis przedmiotu zamówienia

 

 • Chlewnia w Jaworzu k. Bielska-Białej, w której zastosowana została powłoka termoizolacyjna na ścianach wewnętrznych oraz powłoka odbijająca promieniowanie słoneczne na pokryciu dachowym.

Wymiary budynku: 34,60 x 17,80 m

Powierzchnia ścian wewnętrznych:   156,7 m2

Powierzchnia dachu: 992,25 m2

 • Obora w Kostkowicach k. Cieszyna, w której zastosowana została zewnętrzna powłoka termoizolacyjna na elewacji.

Wymiary budynku: 60,77 x 31,27 m

Powierzchnia ścian zewnętrznych: 345 m2

 

Zaleca się dokonanie oględzin budynków przed złożeniem oferty.

 

 • Wymagania jakie powinien spełnić wykonawca:

 

 • Doświadczenie w sporządzaniu bilansu energetycznego budynków z zastosowanymi powłokami termorefleksyjnymi;
 • Znajomość inżynierii procesowej w zakresie wymiany ciepła;
 • Znajomość tematyki związanej z termorefleksyjnością powłok lakierowych;
 • Doświadczenie w kierowaniu pracami badawczymi;
 • Wyższe wykształcenie techniczne.

 

 • Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
 • cena – 60%
 • termin realizacji – 40%

 

Zamawiający nie jest zobowiązany do zawarcia umowy z Oferentem mimo złożenia przez niego najlepszej oferty spośród wszystkich ofert nawet jeśli oferta ta spełnia kryteria wskazane w niniejszym zapytaniu.

 

 • Miejsce i termin składania ofert:
 • pisemnie: na adres siedziby Zamawiającego – ul. Chorzowska 50A; 44-100 Gliwice;
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: e.langer@impib.pl

Termin:    do 23.01.2019 r. do godziny 12.00

 

 • Prawidłowa oferta powinna zawierać:
 • nazwę, dane teleadresowe i NIP oferenta,
 • numer i datę wystawienia oferty,
 • oferowaną cenę brutto i netto,
 • termin ważności oferty – co najmniej 14 dni.

 

Osobą uprawnioną do Kontaktów z oferentami jest: EWA LANGER

– nr tel. 32 231 90 45 , e.langer@impib.pl

Instytutowi przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty.

Umowa zawarta zostanie z oferentem, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.

Koszt przygotowania oferty ponosi wyłącznie oferent, a w razie nieuwzględnienia oferty, oferentom nie przysługują względem Instytutu żadne roszczenia.

W razie niewybrania żadnej z ofert Instytut zastrzega sobie możliwość prowadzenia negocjacji z wybranym lub wybranymi oferentami.