Rozdziały monografii i monografie:

 1. Borusiewicz A., Majchrzak M., Romaniuk W. rozdział 5 pt. „Możliwości zastosowania OZE w chowie bydła dla przykładowych obór”, rozdział 6 pt. „Instalacja do sprężania, transportu i dystrybucji biogazu na potrzeby produkcji zwierzęcej”, w monografii: Robotyzacja żywienia bydła z uwzględnieniem nakładów energetycznych i odnawialnych źródeł energii w nowoczesnych oborach, pod red. nauk. W. Romaniuk, Łomża 2018, ISBN 978-83-947669-3-1, str. 127-161.
 2. Romaniuk W., Borek K., Borusiewicz A., Mazur K., Wardal W. 2018. Analiza rozwiązań technologicznych obór wolnostanowiskowych dla bydła mlecznego. Pod red. nauk. W. Romaniuk. Łomża, ISBN 978-83-947669-4-8, ss. 260
 3. Romaniuk W., Borek K., Borusiewicz A., Mazur K., Wardal W. 2018. Analiza rozwiązań technologicznych chlewni dla gospodarstw rodzinnych i farmerskich. Pod red. nauk. W. Romaniuk. Łomża, ISBN 978-83-947669-5-5, ss. 226
 4. Mazur K., Bortel K. Langer E., Kuczyńska H. 2016. Rozdział : „Nowoczesne niskoemisyjne obory dla krów mlecznych”, w monografii „Problemy intensyfikacji produkcji zwierzęcej z uwzględnieniem standardów UE i ochrony środowiska”, pod red. nauk. W. Romaniuk, H. Jankowska-Huflejt ISBN 978-83-65426-20-8, Wydawnictwo ITP, Falent-Warszawa, s. 126-140
 5. Majchrzak M., Wardal W., Romaniuk W., Bortel K., Langer E., Kuczyńska H. 2016. Rozdział: „Innowacyjne rozwiązania w chlewni dla 60 DJP w cyklu zamkniętym dla gospodarstw farmerskich”, w monografii „Problemy intensyfikacji produkcji zwierzęcej z uwzględnieniem standardów UE i ochrony środowiska”, pod red. nauk. W. Romaniuk, H. Jankowska-Huflejt Wydawnictwo ITP, Falenty-Warszawa, ISBN 978-83-65426-20-8, s. 86-98
 6. Wardal W., Romaniuk. W., Majchrzak M. 2016. Rrozdział: „Innowacyjne rozwiązanie chlewni na 36 DJP w cyklu zamkniętym dla gospodarstw rodzinnych” , w monografii: „Problemy intensyfikacji produkcji zwierzęcej z uwzględnieniem standardów UE i ochrony środowiska”, pod red. nauk. W. Romaniuk, H. Jankowska-Huflejt, Wydawnictwo ITP, Falenty-Warszawa, ISBN 978-83-65426-20-8 , s. 207-217
 7. Bortel K., Langer E., Kuczyńska H., Romaniuk W., Majchrzak M., Borek K., Mazur K. , Wardal W. 2016. Rozdział: „Zimne powłoki” na pokrycia dachowe budynków inwentarskich, w monografii: „Problemy intensyfikacji produkcji zwierzęcej z uwzględnieniem standardów Unii Europejskiej i ochrony środowiska”, pod red. nauk. W. Romaniuk, H. Jankowska-Huflejt, Wydawnictwo ITP, Falenty-Warszawa 2016, ISBN 978-83-65426-20-8, s. 239
 8. Romaniuk W., Borek K. 2016. Rozdział: „Innowacyjne urządzenia do magazynowania odseparowanej masy z gnojowicy i jej mieszania z komponentami” w monografii „Produkcja energii odnawialnej, w tym problemy produkcji biogazu”, pod red. nauk. W. Romaniuk, H. Jankowska-Huflejt, Wydawnictwo ITP, Falenty-Warszawa 2016, ISBN 978-83-65426-19-2, s. 85-93
 9. Barwicki J. 2016. Rozdział: „Praktyczne wykorzystanie energii słonecznej do zasilania budynku inwentarskiego oraz sprzedaży nadwyżek energii do lokalnej sieci energetyczne” w monografii „Produkcja energii odnawialnej, w tym problemy produkcji biogazu”, pod red. nauk. W. Romaniuk, H. Jankowska-Huflejt, Wydawnictwo ITP, Falenty-Warszawa, ISBN 978-83-P-*65426-19-2, s. 19-26
 10. Gridnev P.I., Gridneva T.T., Spotaru J.Y., Romaniuk W. 2016. Evaluation of effective manure disposal systems and its influence on soil fertility. Agricultural Engineering, 2016,Vol. 20,No. 4, ISNN 2083-1587, pp.59-68
 11. Mazur K., skrót referatu na XXIV Szkołę  Zimową Hodowców Bydła, Zakopane, 7.03-10.03.2016, Niskoemisyjny i niskoenergetyczny budynek dla bydła – badania w projekcie „BIOGAS&EE”
 12. W. J. Wardal, 2017, Niskoemisyjny i niskoenergetyczny obiekt inwentarski –doskonalenie procesu technologicznego zabiegu usuwania i magazynowania nawozu naturalnego w oborze dla bydła mlecznego dla około 200 DJP; Rozdział w monografii: Podstawowe problemy pozyskania energii odnawialnej, tom XXIII, Monografia pod redakcją naukową prof. dr hab. inż. Wacława Romaniuka; Wydawnictwo ITP, Falenty-Warszawa 2017, ISBN 978-83-65426-27-7, pod red. nauk. W. Romaniuk, H. Jankowska-Huflejt, str. 87-97; P- publikacja
 13. W. Romaniuk, K. Borek 2017 – Innowacyjne rozwiązania pozyskania biogazu z substratów powyżej 15% suchej masy oraz uzyskania nawozu z substratów pofermentacyjnych, Rozdział w monografii: Podstawowe problemy pozyskania energii odnawialnej, tom XXIII, Monografia pod red. nauk. prof. dr hab. inż. Wacława Romaniuka Wydawnictwo i H. Jankowska-Huflejt ITP, Falenty-Warszawa 2017, ISBN 978-83-65426-27-7, str. 61-72; P- publikacja
 14. W. Romaniuk, K. Borek 2017 – Innowacyjne rozwiązania technologiczno-budowlane w produkcji zwierzęcej, Rozdział w monografii: Innowacyjne technologie w produkcji zwierzęcej z uwzględnieniem standardów Unii Europejskiej i ochrony środowiska, tom XXIII, Monografia pod red. nauk. prof. dr hab. inż. Wacława Romaniuka , H. Jankowska-Huflejt; Wydawnictwo ITP, Falenty-Warszawa 2017, ISBN 978-83-65426-28-4, str. 134-143; P- publikacja

Monografie powstały przy wykorzystaniu rezultatów uzyskanych w ramach projektu BIOSTRATEG WP1. Dane zawarte w monografiach zawierają podstawowe informacje, które zostaną wykorzystane do opracowania bazy danych na potrzeby projektowania, wdrażania zrównoważonych technologii wynikających z potrzeb zrównoważonego rolnictwa.

Artykuł z Impact Factor

 1. Rzeźnik W., Mielcarek P. 2016. Greenhouse Gases and Ammonia Emission Factors from Livestock Buildings for Pigs and Dairy Cows, Polish Journal of Environmental Studies, Vol. 25, No. 5 (2016), IF:0,793, s. 1813-1821
 2. Barwicki, A. Borusiewicz. 2017. Slurry Management on family farms using acidification system to reduce ammonia emissions, Annual Set The Environment Protection (Roczniki Ochrony Środowiska),  nr 19. IF: 0,442, ISNN 1506-218X, str. 423-438
 3. Borusiewicz A., Mazur K. 2017. Environmental and economic conditioning of the breeding od dairy cattle. Fresenius Environmental Bulletin, Vol. 26. 10.2017, IF: 0,37, ISSN 1018-4619, str. 5824-5832
 4. Romaniuk W., Borek K., Borusiewicz A. 2018. DEVELOPING OF SUSTAINABLE TECHNOLOGY IN ANIMAL PRODUCTION, Fresenius Environmental Bulletin – po recenzjach, w druku, IF: 0,37

Pozostałe artykuły:

 1. Kuczyńska  H., Bortel K., Kamińska-Tarnawska E., Langer E. , Romaniuk W., Majchrzak M., Borek K., Mazur K., Wardal W. 2016. „Zimne dachy – ekonomiczne i ekologiczne rozwiązanie doboru pokryć dachowych”, Farby i lakiery 1 (2016), str. 3-10
 2. Wiśniewski K., Wardal W.J. 2017. Wpływ stanu technicznego i nakładów finansowych na wybór sposobu modernizacji obory zgodnie ze standardami UE. Problemy Inżynierii Rolniczej. Z. 4 (98) s. 83-98
 3. Romaniuk W., Polishchuk V., Marczuk A., Titova L., Rogovskii I., Borek K. 2018. Impact of sediment formed in biogas production on productivity of crops and ecologic character of production of onion for chives. Agricultural Engineering, ISSN 2083-1587, Vol. 22, No. 1, str. 105-125
 4. Winnicki S., Jugowar J.L., Romaniuk W., Borek K. 2018. Влияние технического оснащения коровников на эффективность производства и качество молок (the cowbarns technical equipment’s influence on milk quality and efficiency of production). Вестник Всероссийского Научно-Исследовательского Института Механизации Животноводства, ПИ № ФС77-49803 от 17 мая 2018 г., №2(30) 2018, str. 40-44

Prezentacje

 1. W. Romaniuk, K. Borek 2017 – Innowacyjne rozwiązania technologiczno-budowlane w produkcji zwierzęcej na przykładzie chowu bydła; P-prezentacja
 2. W. Romaniuk, K. Borek 2017 – Innowacyjne rozwiązania w produkcji zwierzęcej; P-prezentacja
 3. W. Wardal 2017; Niskoemisyjny i niskoenergetyczny obiekt inwentarski –doskonalenie procesu technologicznego zabiegu usuwania i magazynowania nawozu naturalnego w oborze dla bydła mlecznego dla około 200 DJP; P-prezentacja
 4. K. Bortel, E.langer, H. Kuczyńska – Rola powłok organicznych w tworzeniu warunków dobrostanu zwierząt hodowlanych w budynkach inwentarskich; P- prezentacja
 5. W. Romaniuk, K. Mazur 2017 – Примерные инновационные решения в животноводстве-получение и использование биогаза; P – prezentacja

Postery:

 1. W. Wardal 2017 „Wypłukiwanie materii organicznej z obornika jako metoda zwiększenia ilości pozyskiwanego biogazu z fermentacji metanowej” XXIV Konferencja Naukowa: „Postęp Naukowo-Techniczny i Organizacyjny w Rolnictwie”, 6.02÷10.02.2017 r. , Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej, Komitet Inżynierii Rolniczej, Instytut Inżynierii Rolniczej i Informatyki UR w Krakowie; Zakopane, P- Poster
 2. W.J. Wardal 2017 „Wypłukiwanie materii organicznej z obornika jako metoda zwiększenia ilości pozyskiwanego biogazu z fermentacji metanowej” XXIV Konferencja Naukowa: „Postęp Naukowo-Techniczny i Organizacyjny w Rolnictwie”, 6.02÷10.02.2017 r. , Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej, Komitet Inżynierii Rolniczej, Instytut Inżynierii Rolniczej i Informatyki UR w Krakowie; Zakopane, P – Poster
 3. K. Borek, W. Romaniuk, W.J. Wardal 2018 „Innowacyjne metody zagospodarowania nawozów naturalnych z produkcji zwierzęcej” XXV Jubileuszowa Konferencja Naukowa „Postęp Naukowo-Techniczny i Organizacyjny w Rolnictwie”, 5.02÷9.02.2018 r., Zakopane, P – Poster
 4. W.J. Wardal, K. Borek, W. Romaniuk 2018„Innowacyjne metody pozyskiwania energii w postaci biogazu z produkcji zwierzęcej” XXV Jubileuszowa Konferencja Naukowa „Postęp Naukowo-Techniczny i Organizacyjny w Rolnictwie”, 5.02÷9.02.2018 r., Zakopane, P – Poster
 5. K. Mazur 2018 „Modelowe technologie w chowie bydła ograniczające emisję gazów cieplarnianych i amoniaku” XXV Jubileuszowa Konferencja Naukowa „Postęp Naukowo-Techniczny i Organizacyjny w Rolnictwie”, 5.02÷9.02.2018 r., Zakopane, P – Poster

Plakat:

 1. Kierunki rozwoju technologii w chowie bydła mlecznego”; P- plakat
 2. Kierunki innowacyjnych sposobów zagospodarowania nawozu naturalnego”; P- plakat