Gliwice, 31.07.2017 r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Wykonanie robót budowlanych „Remont obory w Kostkowicach k. Cieszyna w celu poprawienia efektywności energetycznej – malowanie ścian zewnętrznych budynku”

 

w ramach realizowanego projektu pn. Interdyscyplinarne badania nad poprawą efektywności energetycznej oraz zwiększeniem udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym polskiego rolnictwa”.

 

Określenie Zamawiającego:

Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, Oddział Farb i Tworzyw, Chorzowska 50A, 44-100 Gliwice

 

Opis przedmiotu zamówienia

 Remont obory w Kostkowicach k. Cieszyna w celu poprawienia efektywności energetycznej – malowanie ścian zewnętrznych budynku, w tym:

 • skucie starych tynków i uzupełnienie tynków zewnętrznych;
 • przygotowanie starych tynków wraz ze szpachlowaniem nierówności klejem;
 • dwukrotne malowanie tynków zewnętrznych – elewacja budynku.

Powierzchnia ścian wewnętrznych:   345 m2

Farba do malowania elewacji zostanie dostarczona przez Instytut. Pozostałe materiały konieczne do wykonania przedmiotu zamówienia dostarcza Wykonawca.

Zaleca się dokonanie oględzin budynku przed złożeniem oferty.

 

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

 • cena – 60%
 • termin realizacji – 40%

Zamawiający nie jest zobowiązany do zawarcia umowy z Oferentem mimo złożenia przez niego najlepszej oferty spośród wszystkich ofert nawet jeśli oferta ta spełnia kryteria wskazane w niniejszym zapytaniu.

 

Miejsce i termin składania ofert:

 • pisemnie: na adres siedziby Zamawiającego – ul. Chorzowska 50A; 44-100 Gliwice;
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: e.langer@impib.pl

Termin:    do 3.08.2017 r. do godziny 12.00

 

Prawidłowa oferta powinna zawierać:

 • nazwę, dane teleadresowe i NIP oferenta,
 • numer i datę wystawienia oferty,
 • oferowaną cenę brutto i netto,
 • termin ważności oferty – co najmniej 14 dni,
 • okres gwarancji nie krótszy niż 24 miesiące.

 

Osobą uprawnioną do Kontaktów z oferentami jest: EWA LANGER, nr tel. 32 231 90 45, e.langer@impib.pl

Instytutowi przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty.

Umowa zawarta zostanie z oferentem, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.

Koszt przygotowania oferty ponosi wyłącznie oferent, a w razie nieuwzględnienia oferty, oferentom nie przysługują względem Instytutu żadne roszczenia.

W razie niewybrania żadnej z ofert Instytut zastrzega sobie możliwość prowadzenia negocjacji z wybranym lub wybranymi oferentami.