Zakład Doświadczalny w Grodźcu Śląskim od 70 lat prowadzi działalność statutową w zakresie badań naukowych oraz produkcję rolniczą. Aktywnie propaguje nowoczesne idee wykorzystania odnawialnych źródeł energii, poprzez utworzone Centrum Badawczo-Szkoleniowego Odnawialnych Źródeł Energii w Kostkowicach k. Cieszyna. W skład Centrum wchodzą: Agrobiogazownia, Agrorafineria, turbina wiatrowa, ogniwa solarne oraz wymiennik do odzysku ciepła ze schładzania mleka. Agrorafineria funkcjonuje od 2007 roku, gdzie produkowane są estry metylowe kwasów tłuszczowych – biodiesel, który wykorzystuje się na własne potrzeby do napędzania ciągników i maszyn rolniczych w Zakładzie. W 2011 roku rozpoczęła działanie Agrobiogazownia o mocy 600 kW.

Jest to instalacja eksperymentalna, w której wykorzystywany jest szeroki wachlarz komponentów, zarówno pochodzenia rolniczego (obornik, gnojowica, gnojówka, kiszonki, pozostałości ze stołu paszowego), jak i biomasa odpadowa z przemysłu rolno-spożywczego. Wytworzona energia elektryczna jest wykorzystywana na potrzeby całego gospodarstwa, a nadwyżka energii przekazywana jest do sieci krajowej, zaś energia cieplna wykorzystywana jest do ogrzewania fermentora oraz budynków inwentarskich Fermy Trzody Chlewnej oraz budynku do produkcji suma afrykańskiego.

Roczna produkcja energii elektrycznej w biogazowni kształtuje się na poziomie około 4 000 MWh. Produkty uboczne z produkcji rolniczej wykorzystywane były od początku funkcjonowania biogazowni zgodnie z przyjętą od rozpoczęcia inwestycji ideą ograniczania emisji gazów cieplarnianych oraz odorów do atmosfery, co pozwala na uzyskiwanie wymiernego efektu ekologicznego. Komponenty substratu stosowane są według ściśle określonych receptur pozwalających na optymalizację procesu fermentacji metanowej i produkcji biogazu. Ponadto poza produkcją zielonej energii wykorzystywane jest ciepło ze schładzania silnika do ogrzewania budynków inwentarskich oraz produkcji suma afrykańskiego.