Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych w Poznaniu od 1946 roku prowadzi prace badawczo-rozwojowe, tworzące postęp techniczny w zakresie maszyn i ciągników rolniczych, wdraża wyniki badań do praktyki gospodarczej, współpracuje z innymi instytutami, uczelniami oraz przemysłem w kraju i za granicą, projektuje i bada zestawy maszyn do nowych technologii rolnych, jak również doskonali jakość produkowanych już maszyn oraz ich elementów.

Dyscypliny naukowe uprawiane w Instytucie to: budowa maszyn, technika rolnicza, eksploatacja, wibroakustyka, diagnostyka maszyn i systemów, bezpieczeństwo, przetwórstwo tworzyw naturalnych i sztucznych, a także badania w zakresie: ekologii, energetyki, automatyki, środków transportu i metod komputerowych, ochrona przed korozją, bezpieczeństwa i ocen zgodności. Priorytetowe kierunki prac Instytutu obejmują badania: nad zmniejszeniem zużycia energii w eksploatacji maszyn, nad ograniczeniem wpływu maszyn i urządzeń na dewastację środowiska naturalnego i zagrożenia zdrowia, nad zmniejszeniem strat płodów rolnych przy zbiorze, przetwórstwie i przechowalnictwie, nad niekonwencjonalnymi źródłami energii, nad techniką satelitarną dla potrzeb precyzyjnego rolnictwa, komputerowej analizy konstrukcji, nad optymalizacją doboru tworzyw sztucznych i metalowych na elementy konstrukcyjne i robocze maszyn i urządzeń rolniczych, a także nad rozwojem systemów komputerowego projektowania i diagnozowania maszyn oraz systemu informacyjnego dla potrzeb techniki rolniczej, w tym banków danych dotyczących klasyfikacji maszyn i urządzeń rolniczych i leśnych (SWW oraz PKWiU).

Instytut oferuje usługi z zakresu: projektowania i badania maszyn i urządzeń rolniczych, modelowania i badania struktury maszyn w aspekcie kinematyki, naprężeń i odkształceń, prowadzenia szkoleń, sporządzania wielopunktowych charakterystyk obciążeń dynamicznych podczas polowej eksploatacji maszyn, diagnostyki i doboru materiałów dla sprzętu rolniczego, wytwarzania elementów z polimerów, opracowywania i wykonawstwa urządzeń elektronicznych do monitorowania, nadzorowania i sterowania pracą urządzeń mechanicznych.