Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie-Balicach to największy w resorcie rolnictwa instytut o zasięgu ogólnokrajowym. W roku 2015 Instytut obchodził 65-lecie działalności. Zajmuje się sferą badań i prac rozwojowych, obejmujących hodowlę wszystkich gatunków zwierząt gospodarskich oraz całokształt problematyki produkcji zwierzęcej.

Działalność Instytutu ukierunkowana jest na bieżące i perspektywiczne potrzeby produkcji bezpiecznej żywności w warunkach przyjaznych dla zwierząt, środowiska przyrodniczego, a także wykorzystanie zwierząt gospodarskich dla celów biomedycznych. Innowacyjna działalność Instytutu to: klonowanie zwierząt, uzyskiwanie zwierząt transgenicznych – w tym w celach wspomagających badania medyczne, badania nad formowaniem genotypów metodami laboratoryjnymi oraz regulacja płci, rozwijanie metod genomicznej oceny zwierząt, metody i koordynacja działań w celu ochrony ras rodzimych, prace badawcze nad wpływem pasz GMO na organizmy zwierząt, badania nad fizjologicznymi i praktycznymi aspektami żywienia zwierząt przeżuwających oraz doskonalenie metod żywienia zwierząt, badanie wpływu ferm zwierzęcych na środowisko, dobrostan zwierząt.

Do szczególnych zadań stojących przed Instytutem należy transfer wiedzy i doświadczeń z nauki do praktycznej realizacji. Pomocna w tych działaniach jest sieć Zakładów Doświadczalnych. Zapewniając należyte warunki doświadczalnictwu spełniają one kluczową rolę w prowadzonych przez Instytut pracach badawczych. Dzięki stworzeniu unikalnej bazy badawczej Instytut Jest gotowy do podejmowania współpracy z innymi ośrodkami naukowymi, uczelniami, firmami i instytucjami otoczenia biznesu, zarówno przy realizacji projektów naukowo-badawczych, działaniach proinnowacyjnych, jak też przy bezpośrednich działaniach wdrożeniowych czy innych przedsięwzięciach komercyjnych.