Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn Włókienniczych „POLMATEX-CENARO” jest instytutem badawczym o wieloletniej tradycji w prowadzeniu badań stosowanych, prac rozwojowych i projektowaniu unikalnych maszyn oraz budowie urządzeń i linii technologicznych dla przemysłu włókienniczego i pokrewnych. Instytut współpracuje z wieloma instytucjami naukowymi, m.in. Politechniką Łódzką, Instytutem Biopolimerów i Włókien Chemicznych, Instytutem Włókiennictwa w zakresie badań interdyscyplinarnych oraz konstrukcji i budowy maszyn i urządzeń do realizacji procesów technologicznych opracowanych w tych placówkach naukowych.

Instytut świadczy usługi w zakresie opracowywania dokumentacji konstrukcyjnej, technologicznej i badawczej oryginalnych stanowisk badawczych, unikalnej aparatury pomiarowej oraz zestawów produkcyjnych. Prowadzone są również prace w zakresie automatyzacji i sterowania procesami technologicznymi. Instytut aktywnie uczestniczy w projektach naukowow-badawczych, zarówno krajowych jak i europejskich przy współudziale innych  jednostek naukowych.

Do najważniejszych osiągnięć o charakterze teoretyczno-poznawczym i badawczo-rozwojowym należą opracowanie zestawu do produkcji wielofunkcyjnych układów kompozytowych dla osób ze schorzeniem urologicznym, prace i badania w zakresie wytwarzania włóknin metodą termoplastyczną „spun-bonded” z polimerów biodegradowalnych do zastosowań w technice, rolnictwie i medycynie, opracowanie i wykonanie dwukierunkowej maszyny wytrzymałościowej do badań laboratoryjnych materiałów włókienniczych.